www.dersimizmuzik.net deyiz.Hala Kayıt Olmadınız mı?
 

Öğrencilerimin hazırlamış olduğu performans ve proje çalışmaları:

konu: Elinizdeki tüm malzemeleri kullanarak hayalinizdeki ensrtumanın maketini yapınız...


Davetiye Örneği:

 


ein Bild

 

 

 ein Bild

PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ:

 Bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapılması amacıyla verilen soru veya sorular, ödev veya proje olarak adlandırılmaktadır. Ödev ve proje kavramları çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Aslında bazı ödevler kapsamına göre proje olarak nitelendirilebilir. Fakat bu iki kavram arasında bazı farklılıklar olması nedeniyle bu kavramlar ayrı ayrı ele alınmalıdır.

-----------------------------------------

PERFORMANS ÖDEVLERİ

Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Performans ödevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirir

. -------------------------------------------

 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ “Tanımlar / Madde 4 - ö)”

Performans ödevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor* alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmalarıdır. *Psikomotor: beyin kas koordinasyonu, motor yetenekler, el becerisi, el becerilerinin beyinle olan iletişimi

-----------------------------------------------

PERFORMANS ÖDEVİ ÖRNEK KONULARI

 Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. ) Sergi oluşturma, Başka zamanlarla, yerlerle veya kültürlerle ilgili hayalî bir mizansen* oluşturma, Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme, Bir yolculuk için -verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla- yolcu rehberi geliştirme, Bir haritadan sonuçlar çıkarma, Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme, Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme, Mizansen:Yönetmenin oyuncuları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışma, düzentileme.

Müzik veya resim çalışmalarını, ait oldukları döneme veya kültüre göre sınıflandırma. Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama, Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme, Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma, Deney yapma, İki çalışmayı (resim, müzik parçası, dans veya oyun) yarattıkları ruh hâli açısından karşılaştırma, Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma, Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama, Bir ev planı çizme,

Geniş bir grubu doyurmak için gerekli olan yiyecek miktarını hesaplama, Bir müzik parçası besteleme, Bir müzik parçası çalma, Bir dans sergileme, Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma, Tanıdığı bir kişinin biyografisini yazma, Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma, Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.

------------------------------------------------

 PROJELER (Proje Ödevleri)

Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir.

---------------------------------------------

 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ “Tanımlar / Madde 4 - o)

” Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır.

---------------------------------------------

 http://www.tdk.gov.tr güncel Türkçe Sözlük Proje (Fransızca projet )

1 . Tasarlanmış şey, tasarı:        "Babamın İstanbul seferi projesi kız kardeşimle bana değil, anneme de ciddi görünüyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

 2 .  Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.

3 . mimarlık  Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim. Performans (Fransızca Performance)

---------------------------------------

PROJE SÜRECİNİN OLUMLU YANLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANABİLİR;

 1-Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, aynı zamanda bilimsel süreç basamaklarını da içereceğinden, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.

2-Proje çalışması, öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar.

3-Proje süreci öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden, öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur.

 4-Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için, öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Bu nedenle proje ödevleri yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir.

 --------------------------------------

PROJE ÖDEVİ ÖRNEK KONULARI:

*Sizden camın nasıl üretildiğini, üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini araştırmanız isteniyor. Projeyi hazırlarken, camın kullanıldığı yerleri, cam sanayisinin ülkemizdeki durumunu, cam ambalajın çevre açından önemini de bulmanız beklenmektedir. *Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir. *Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama, erime ve donma noktalarını bilmenin günlük hayatımıza getireceği yararları araştıralım. Öğrendiklerimizi raporlaştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım.

-----------------

*Aşağıdaki tohumlardan 2 tür seçiniz. Susam, fasulye, çörek otu, nohut, barbunya Seçtiğiniz her türden 10 tohum alınız, çimlenmesi için uygun ortam yaratınız. İki hafta boyunca her gün düzenli su veriniz. Bu süre içinde her gün akşam, tohumlarınızı gözleyip her birinde çıkan yaprakların sayısını kaydediniz. İki hafta sonra elde ettiğiniz verilerin grafiğini çiziniz. Grafiğe bakarak tohumların verdiği filizleri karşılaştırınız. Bitkilerin karşılaştırılması ile ilgili hazırlayacağınız posteri sınıfta sunabilirsiniz. *Karagöz Hacivat Kimdir?Gölge Oyunu Nasıl Oynanır?'Konusunda araştırma.Araştırmaları bir rapor haline getirerek grupça Hacivat Karagöz kuklası yaparak bir gölge oyunu yazıp sınıfta oynama

--------------------------------------

*Sizden Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştığınız düşünülerek ülkemizdeki “UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlamanız isteniyor. Bunun için; *Ülkemizde “UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin neler olduğunu araştırmanız. Bu eserlerin özellikleri hakkında araştırma yapmanız Her bir eserle ilgili fotoğraf bulmanız Ortak Miras Listesi’nde yer alan tarihsel miraslarımızın önemi konusunda görüş bildirmeniz Yazım kurallarına tertip ve düzene dikkat etmeniz Elde ettiğiniz yazı ve resimleri kitapçık haline getirmeniz İlgi çekici bir kitap tasarlamanız bekleniyor.

------------------------------------------

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ İLE İLGİLİ ANEKDOTLAR - 1

 * Proje ödevleri bir eğitim yılında en az bir dersten ve en az bir konuda alınır. *Performans ödevi her yarıyıl için her dersten en az bir konuda alınır. * Seçmeli derslerden -notu olmadığı için- proje ve performans ödevi verilmez. *Proje ödevi ve performans ödevi “ Ödev Değerlendirme Formu” ve “Proje Gözleme Formu” doldurularak değerlendirilir.

-----------------------------------------

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ İLE İLGİLİ ANEKDOTLAR - 2

*Proje ve Performans Ödevlerinin her ikisinde de grup çalışması yapılsa da proje ödevi kapsamı bakımından grup çalışmasına daha yatkındır. *Proje ve performans ödevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. *Geçerli özrü olmadan proje ve performans ödevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. ------------------------------------------------

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ İLE İLGİLİ ANEKDOTLAR - 3

 *Proje ve Performans ödevlerinden alınan notların aritmetik ortalaması o derse ait proje veya performans notu olarak diğer notlarla ortalamaya alınır. * Proje ve Performans ödevlerinin süresi ödevin içeriğine göre değişiklik gösterebilir. *Proje ödevinde öğretmenden rehberlik alınabilir. *Proje ödevinin konusunu öğretmen vereceği gibi öğrenci de öğretmenin onayıyla kendi belirlediği konuyu araştırabilir. *Ödevler öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun bir yerinde sergilenir.

----------------------------------------------

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ İLE İLGİLİ ANEKDOTLAR - 4

*Proje ödevleri öğrencilerin sevdiği dersten veya derslerden ve sevdiği ve ilgisini çeken konulardan olacağı için öğrencilerin ilgilendiği alan veya alanlarda kendini geliştirmelerine olanak tanır. *Proje ve Performans ödevleriyle “Yıllık Ödev” dönemi bitmiştir. Onun yerine öğrencilerin özgün ürünler ortaya koymalarına fırsat tanıyan, grup çalışmasına daha elverişli, kişisel gelişimi ve bireysel yetenekleri dikkate alan “Proje ve Performans Ödevi” dönemi başlamıştır. *Proje ve Performans Ödevleri en geç on gün içinde öğrenciye duyurulur.

 ------------------------------------------------

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARININ TARTIŞILMASI

1.Ödevlerin seviyeye uygun olmayışı,

2.Her ödev için aynı sürenin verilmesi,

3.Ödevlerin internetten olduğu gibi alınıp bir kez bile okumadan çıktısının alınarak öğretmene teslim edilmesi,

4.Bütün derslere ait performans ödevlerinin aynı zaman diliminde öğrencilere verilmesi. (öğretmenler arası etkileşim)

5.Proje ödevi ile Performans Ödevinin birbirine karıştırılması,

6.Öğrencileri proje ödevi almaları yönünde teşvik eden sınıf rehber öğretmenlerine dersin öğretmenleri tarafından yan gözle bakılması

7.Ödevini getirmeyen öğrencilerin takibinde yaşanan problemler,

 8.Üretken olmasını beklediğimiz öğrenciler kadar ödev konusu üretmekte üretken olamama

, 9.Ödevin faydalarına inanmama,

10.Değerlendirmenin çok vakit alması (örnek değerlendirme)

11.Diğer problemler.

 

Yeni Sayfa 1 34.235.127.68


Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.


Online
Müzik Dinlemek İçin Tıklayınız
 
Bugün 41332 ziyaretçi (107362 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=